GENERAL-
FORSAMLING 2020

generalforsamling blidstrup efterskole

GENERAL-
FORSAMLING 2020

BLIDSTRUP EFTERSKOLE INVITERER TIL GENERALFORSAMLING

Onsdag den 24. juni kl.19.00

 

Program:

Kl. 19.00 Velkomst og gymnastikopvisning
Kl. 19.30 Generalforsamling med efterfølgende kaffe i hallen

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forstanderens beretning
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent for 2021
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er: Lars Hansen og Johannes Jørgensen
Kandidater foreslås skriftligt og skal præsentere sig selv inden valget.
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
(Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Indkomne forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.)
10.Eventuelt

 

På bestyrelsens vegne
Bestyrelsesformand Lars Hansen

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 17. juni
til tlf. 97 76 41 28 eller kontor@blidstrup.dk